杨震暮夜却金文言文拼音 杨震暮夜却金文言文-尊龙人生就是博

导读 今天来聊聊关于杨震暮夜却金文言文拼音,杨震暮夜却金文言文的文章,现在就为大家来简单介绍下杨震暮夜却金文言文拼音,杨震暮夜却金文言文...

今天来聊聊关于杨震暮夜却金文言文拼音,杨震暮夜却金文言文的文章,现在就为大家来简单介绍下杨震暮夜却金文言文拼音,杨震暮夜却金文言文,希望对各位小伙伴们有所帮助。

1、( yáng zhèn ) sì qiān jīng zhōu cì shǐ 、dōng lái tài   ( 杨  震 ) 四 迁  荆  州 刺 史 、 东 莱 太 shǒu 。

2、dāng zhī jùn ,dào jīng chāng yì ,gù suǒ jǔ jīng zhōu 守 。

3、 当 之 郡 ,道  经  昌 邑 ,故 所 举 荆  州 mào cái wáng mì wéi chāng yì lìng ,yè jiàn ,zhì yè huái 茂 才  王 密 为  昌 邑 令 ,谒 见 ,至 夜 怀 jīn shí jīn yǐ yí (wei) zhèn 。

4、zhèn yuē :“gù rén zhī jūn 金 十 斤 以 遗 (wei) 震 。

5、 震 曰 :“故 人 知 君 ,jūn bù zhī gù rén ,hé yě ?”mì yuē :“mù yè wú zhī zhě ,君 不 知 故 人 ,何 也 ?”密 曰 :“暮 夜 无 知 者 。

6、”zhèn yuē :“tiān zhī ,shén zhī ,wǒ zhī ,zǐ zhī 。

7、hé 。

8、” 震 曰 :“ 天 知 , 神 知 ,我 知 ,子 知 。

9、何 wèi wú zhī !”mì kuì ér chū 。

10、 谓 无 知 !”密 愧 而 出。

相信通过杨震暮夜却金文言文这篇文章能帮到你,在和好朋友分享的时候,也欢迎感兴趣小伙伴们一起来探讨。

网站地图